KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Profil

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny kształci specjalistów z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, zarządzania i ekonomii. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny jest największym i najstarszym wydziałem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego początki sięgają 1890 roku, kiedy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego utworzono 3-letnie Studium Rolnicze, przekształcone w 1923 r. w samodzielny Wydział Rolniczy UJ. Wydział ten stał się podstawą powołania w 1953 r. Wyższej Szkoły Rolniczej, od 1972 do 2008 r. Akademii Rolniczej. Odegrał on dużą rolę, nie tylko w kształceniu studentów, ale również kadry naukowej, która przyczyniła się do rozwoju Uczelni i powstania w jej strukturach nowych wydziałów. W 2001 r. nazwę Wydziału Rolniczego zmieniono na Rolniczo-Ekonomiczny.
Na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym prowadzone jest kształcenie studentów na czterech kierunkach studiów:

  • Rolnictwo,
  • Ochrona środowiska
  • Ekonomia
  • Zarządzanie

Wydział ma pełne prawa akademickie, tj. posiada uprawnienia do przeprowadzania przewodów i nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Może także podejmować uchwały popierające wniosek o nadanie tytułu profesora.
Na Wydziale zatrudnionych około 160 nauczycieli akademickich, w tym znaczne grono profesorów i doktorów habilitowanych. Wydział posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
Dążymy do przygotowania kadry zdolnej sprostać współczesnym wymaganiom zrównoważonego rozwoju opartego na ekologicznych zasadach gospodarowania i korzystania z zasobów Ziemi.
Przewidując kierunki przyszłego rozwoju gospodarki, Wydział przekazuje studentom nowoczesną wiedzę i umiejętności. Przemiany społeczno-gospodarcze zachodzące w Polsce wymagają od absolwenta nowego rodzaju kwalifikacji. W miejsce fachowca przygotowanego do prowadzenia i nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, oczekuje się specjalisty, który będzie w stanie powiązać przygotowanie technologiczne z umiejętnościami doradczymi i odpowiednią wiedzą ekonomiczną.
Wydział dąży do ciągłej modyfikacji programów kształcenia, poszerzając gamę przedmiotów przyrodniczych, technicznych, ekonomicznych i humanistycznych. Istotą oferty programowej powinna być możliwość nie tylko uczenia, ale i wyzwalania kreatywności studentów. Szans upatrywać należy w dywersyfikacji i indywidualizacji programów studiów. Wymaga to jednak reorientacji w postrzeganiu roli nauczyciela akademickiego, który w coraz większym stopniu powinien odgrywać rolę moderatora i przewodnika procesu kształcenia, wykorzystującego nowoczesne metody nauczania
Integralną część działalności Wydziału stanowią badania naukowe. Można w nich wyróżnić dwa obszary. Obszar pierwszy to badania w ramach grantów i programów europejskich, których tematyka określana jest przez autora projektu i przez zamawiającego. Obszar drugi to badania objęte działalnością statutową, które powinny być powiązane z procesem dydaktycznym. Podejmowanie programów badawczych, krajowych i międzynarodowych, służących rozwojowi rolnictwa winno wzmacniać znaczenie i tożsamość Uczelni w kraju i na świecie.
Specyficzna struktura agrarna i profil regionalny Małopolski powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracy dydaktyczno-badawczej Wydziału, głównie w zakresie gospodarki górskiej i agroturystyki, rolnictwa ekologicznego oraz ochrony środowiska.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies