KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

PracownicyHistoriaKierunki badańOfertaPublikacje

Historia

Katedra Fizjologii Roślin powołana została na Wydziale Rolniczym UJ w r. 1951, jednakże wykłady z tej dyscypliny dla studentów rolnictwa oraz prace naukowe prowadzone były już znacznie wcześniej przez prof. Emila Godlewskiego, światowej sławy fizjologa roślin, obecnego patrona gmachu głównego naszego Uniwersytetu. Prof. Godlewski od 1891 roku kierował Katedrą Chemii Rolniczej Studium Rolniczego UJ. W r. 1920 wykłady te przejmuje jego następca, prof. Władysław Vorbrodt. Spośród przedwojennych profesorów UJ zajmujących się problematyką fizjologii roślin warto wymienić też prof. Stefana Jentysa z Katedry Chemii Rolnej oraz prof. Stefana Roupperta z Katedry Botaniki. W tej ostatniej Katedrze pracował również pierwszy powojenny wykładowca fizjologii roślin na Wydziale Rolniczym - profesor Franciszek Górski. W roku 1951 kierownikiem nowo powołanej Katedry Fizjologii Roślin oraz wykładowcą został Adam Markowski. W 1956 roku prof. Górskiemu powierzono organizację i kierownictwo Zakładu Fizjologii Roślin PAN, a prof. Markowski objął w nim kierownictwo jednej z pracowni. Od tego czasu momentu trwa i jest umacniana ścisła współpraca Katedry z Zakładem (obecnie Instytutem) Fizjologii Roślin PAN, zarówno na polu naukowym jak i organizacyjnym związanym z budową, użytkowaniem i modernizacją krakowskiego Fitotronu. W roku 1993 po przejściu na emeryturę prof. Markowskiego kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Władysław Filek, który pełnił tę funkcję do września 2009 roku.
Siedzibą Katedry do roku 1972 był budynek Collegium Godlewskiego przy al. Mickiewicza 21. W tymże roku w Chełmie, na ówczesnych obrzeżach Krakowa, wybudowano fitotron - nową bazę badawczo-doświadczalną Katedry. Był to unikalny w skali naszego kraju zespół nowoczesnych laboratoriów oraz pomieszczeń wegetacyjnych dla roślin umożliwiający pełną kontrolę warunków wegetacji. Jednakże zajęcia dydaktyczne aż do roku 1998 prowadzone były w starej siedzibie Katedry. Dopiero modernizacja Fitotronu umożliwiła oddanie do użytku nowoczesnej, klimatyzowanej sali ćwiczeń wraz z zapleczem. Prace naukowe Katedry skoncentrowane były przez wiele lat wokół: fizjologicznego mechanizmu indukcji kwitnienia roślin ozimych i jarych, oraz fizjologicznych podstaw odporności roślin uprawnych na niskie temperatury oraz ekologiczno-fizjologicznych uwarunkowań produktywności roślin uprawnych. Wraz z wejściem w XXI wiek zmieniają się narzędzia i tematy badawcze. Katedra z roku na rok realizuje coraz więcej projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w tym projekt SAGES w ramach 5 programu ramowego UE, czy, ostatnio, dwa projekty badawcze w ramach POIG. Katedra współpracuje z licznymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczymi, czego efektem są liczne zespołowe publikacje lokowane w czasopismach o bardzo wysokich notowaniach. Tematyka badawcza Katedry w coraz większym stopniu wykraczać daleko poza klasyczną fizjologię roślin obejmując wchodząc w szeroko rozumianą biologię eksperymentalną i biotechnologię roślin. Badania prowadzone w światowej klasy laboratoriach obejmują między innymi biochemię roślin, ekspresję genów i mechanizmy jej regulacji oraz genomikę funkcjonalną roślin uprawnych. W ślad za rozszerzeniem działalności badawczej idzie rozszerzenie spektrum realizowanych zajęć dydaktycznych.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies