KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

WSZJK

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK)
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. (Dz. U. nr 243, poz. 1445)
USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym –tekst jednolity
Statut Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjętego przez Senat w dniu 4 listopada 2011 r. Uchwałą Nr 79/2011,
Zarządzenie nr 17/2007 Rektora AR z dnia 30 maja 2007 r.  w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów w zakresie jakości kształcenia
Zarządzenie Rektora AR Nr 16/2007 z dnia 30 maja 2007  w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych
Zarządzenie Nr 1/2011 Rektora UR z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie Rolniczym kontroli oryginalności studenckich prac dyplomowych wraz z załącznikami;
Zarządzenie Rektora Nr 2/2010 z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie prac dyplomowych studentów UR.
Regulamin Studiów – stanowiący załącznik 1 do Zarządzenia Rektora  nr 22/2012 z dnia 15 czerwca 2012 r.

Głównym celem Wewnętrznego Systemu Z zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) jest doskonalenie procesu dydaktycznego poprzez:

  • stałe monitorowanie i podnoszenia jakości kształcenia,
  • tworzenie jednoznacznych procedur oceny: metod i warunków kształcenia oraz programów studiów,
  • uzyskiwanie efektów kształcenia zapewniających odpowiedni poziom: wiedzy, kompetencji i kwalifikacji absolwentów,
  • wzrost konkurencyjności studiów w UR.

Wymienione cele realizowane są przez działania podejmowane przez Wydziałową Komisję ds. Jakości Kształcenia (WKJK). WKJK składa się z Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia i Zespołu Oceny Jakości Kształcenia, które działają w ramach regulaminu przyjętego uchwała Rady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego z dnia 29 stycznia 2013 r.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies