KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Dziekanat - Procedura dyplomowania


Akcja "Kwiatek"

Informacja organizacyjna - Informacja o wpłacie - Sprawozdanie


Dotyczy drukowania i składania prac dyplomowych - obowiązuje od 1.10.2015 r.

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych) prosimy o zapoznanie się z obsługą systemu:
Więcej informacji na stronie:
http://wre.ur.krakow.pl/aktualnosci.html/3446

Prosimy również o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem JM Rektora UR nr 71/2015 (Ujednolicona procedura składania i archiwizowania prac dyplomowych), do którego poniżej załączmy link:
http://www.ur.krakow.pl/zasoby/23/zr_71_2015.pdf

Zarządzenie obowiązuję składających pracę dyplomową po 30 września, wszystkie prace będapodlegać kontroli plagiatowej.

Załączniki:

 • Załącznik 1 - Wzór pracy dyplomowej (strona tytułowa) i wzór karty dyplomowej - [pobierz]
 • Załącznik 2 - Oświadczenie autora pracy - [pobierz]
 • Załącznik 3 - Umowa licencyjna niewyłączna - [pobierz]
 • Załącznik 4 - Umowa licencyjna wyłączna - [pobierz]
 • Załącznik 5 - Wniosek o zmianę tematu pracy dyplomowej - [pobierz]
 • Załączniki (1-5) - w formacie worda - [pobierz]

   


Formularze i wytyczne do oceny prac dyplomowych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym

Informuję, że Rada Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego w dniu 11.12.2013 r. zatwierdziła wzór nowego formularza oceny pracy dyplomowej, wraz z kryteriami oceny. Wzór formularza (recenzji) jest jednolity dla pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej, natomiast różnią się nieznacznie kryteria oceniania, dlatego proszę nauczycieli i studentów o zapoznanie się z przedstawionymi wytycznymi.

Wzór nowego formularza będzie obowiązywał od sesji letniej roku akademickiego 2013/2014.

Dziekan Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego
Prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk

Załączniki:

Wzór recenzji wg nowego formularza


Dopuszczenie studenta do obrony pracy reguluje:

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów z dnia 16 września 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 1554), Regulamin Studiów – § 24, 25 i 26 wprowadzony Zarządzeniem Rektora Nr 17/2016 z 2 maja 2016r.  

Student przed złożeniem pracy dyplomowej w dziekanacie zobowiązany jest do wcześniejszego wprowadzenia tej pracy w postaci pliku PDF do elektronicznego systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD). Praca zawierająca wymagane załączniki powinna stanowić jeden plik w formacie PDF o nazwie wg wzoru:
Znak wydziału (literka R ) - znak pracy dyplomowej ( M - magisterska, L - licencjacka, I - inżynierska) - nr indeksu-nazwisko-imię (bez polskich znaków). Przykład: R-M-23567-kowalski-jan.pdf (tzn. Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, praca magisterska, nr indeksu Jana Kowalskiego). W nazwie nie wolno używać polskich liter i spacji. Ponadto do APD student wprowadza temat pracy w języku angielskim oraz streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu powyższych danych i akceptacji pracy w APD przez promotora, student może wydrukować pracę tylko i wyłącznie klikając na czerwony link wersja do druku, po jego otworzeniu system nada pracy numery kontrolne, które pojawią się w lewym dolnym rogu począwszy od 6 strony pracy.

Student kończący studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie zobowiązany jest do złożenia w dziekanacie następujących załączników:

  • jednego egzemplarza pracy (dwustronny wydruk komputerowy z APD, zszyty lub zbindowany i oprawiony w cienką oprawę - egzemplarz ten przechowywany jest w Archiwum Uczelni w teczce akt osobowych studenta), dwa pozostałe egzemplarze pracy, oprawione w sztywne oprawy student przekazuje opiekunowi pracy i recenzentowi.
  • 4 zdjęć dyplomowych ( wymiar 4.5 cm na 6.5 cm );
  • potwierdzenia opłaty za dyplom - 60 zł na konto Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego: studia stacjonarne: 39 1060 0135 1100 0009 9990 0102; studia niestacjonarne: 98 1060 0135 1100 0009 9990 0107;
  • karty obiegowej ( studia stacjonarne lub studia niestacjonarne);
  • podpisanego przez promotora raportu z Systemu OSA (Otwarty System Antyplagiatowy) dopuszczającego pracę do obrony;
  • indeksu (jeśli jest prowadzony).

Zalecenia Wydziałowej Komisji Dydaktycznej:

Ocena pracy dyplomowej - druk do pobrania przez opiekuna pracy i recenzenta

Egzaminy dyplomowe

Studenci przystępują do egzaminu dyplomowego po uzyskaniu absolutorium (zaliczenia wszystkich przedmiotów wymaganych planem studiów danego kierunku) i złożeniu pracy dyplomowej. Absolutorium nie uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym. Przystępując do obrony, student powinien umieć ustosunkować się do uwag recenzenta.
Egzamin I stopnia obejmuje głównie wiedzę z przedmiotów kierunkowych:

Kierunek Rolnictwo:

 • specjalizacja agroekonomia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, ekonomika rolnictwa,
 • specjalizacja agroturystyka: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, podstawy turystyki i hotelarstwa,
 • specjalizacja agrobiologia: ogólna uprawa, szczegółowa uprawa roślin, fizjologia i hodowla roślin.

Kierunek Ochrona Środowiska:

 • ochrona gleb, chemia środowiska, biotechnologia środowiskowa.

Kierunek Zarządzanie

 • studia licencjackie.

Kierunek Ekonomia

 • studia licencjackie.
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies