KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

Procedura przyznawania pomocy materialnej
dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR

Podstawa prawna:

 • Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012 poz. 572 j.t. ze zm.), dalej zwana Ustawą PoSW,

Na stronie internetowej http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/ Uniwersytetu Rolniczego publikowane są aktualne w danym roku akty prawne regulujące przyznawanie studentom pomocy materialnej

Termin składania wniosków:

Terminy składania poszczególnych wniosków regulują odpowiednie zarządzenia Rektora na dany rok akademicki.

Rodzaje pomocy materialnej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR:

 • stypendium socjalne
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 • jednorazowa zapomoga,
 • inne formy wsparcia materialnego.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne, ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek studenta na podstawie miesięcznego dochodu netto na osobę w rodzinie, osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki niebędącym miejscem jego stałego zamieszkania, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 1. został przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów
 2. został przyjęty na pierwszy rok studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia; (wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej UR);
 3. który zaliczył terminowo pierwszy/ drugi /trzeci (tylko studia inżynierskie) rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok studiów drugiego stopnia
  oraz posiada:
  • osiągnięcia naukowe,
  • osiągnięcia naukowe,
  • wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym,
  • wysoką średnią ocen za rok studiów. 

Aby uzyskać stypendium rektora dla najlepszych studentów należy złożyć wniosek wydrukowany z USOS wraz z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia do dziekanatu (pokój 223).
Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium specjalne

Studenci UR posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane i wypłacane począwszy od miesiąca złożenia kompletnego wniosku do końca roku akademickiego, ale nie dłużej niż przez dziewięć miesięcy. W przypadku, gdy orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane na czas określony i wygasa w trakcie roku akademickiego, stypendium przyznawane i wypłacane jest do tego miesiąca włącznie, w którym orzeczenie wygaśnie.
Wypłata stypendium następuje począwszy od miesiąca, w którym student złożył kompletny wniosek bez wyrównania wstecz.

Zapomoga

przyznaje się na wniosek studenta z tytułu:

 • nieszczęśliwego wypadku,
 • choroby studenta lub członka najbliższej rodziny,
 • śmierci członka rodziny,
 • kradzieży,
 • klęski żywiołowej

Student zobowiązany jest potwierdzić wystąpienie zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia. W szczególności   Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim.
Wniosek o zapomogę powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od daty zaistnienia sytuacji losowej.
Z tytułu tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Inne formy wsparcia materialnego

 • odroczenie terminu płatności za świadczone usługi edukacyjne
 • rozłożenie czesnego na raty
 • umorzenie czesnego
 • inne

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz tryb warunki zwalniania z tych opłat reguluje Pismo Okólne nr 9/2015 Rektora UR z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Niezbędne dokumenty

Stypendium socjalne

Oświadczenie o dochodach:

 1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w roku akademickim 2017/2018 (Zał. nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku)
 2. zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie uzyskanym w roku podatkowym poprzedzającym  rok akademicki - 2016 (student oraz wszyscy pełnoletni członkowie rodziny, dochód rodziców nawet jeśli rozliczają się wspólnie, proszę dostarczyć  NA OSOBNYCH DRUKACH!!!);
 3. oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (Zał. nr 8 - Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu);
 4. osoby ubezpieczone w ZUS (osoby pracujące, bezrobotni, prowadzący działalność gosp.)- zaświadczenie o wysokości odprowadzonych w 2016 r. składek na ubezpieczenie zdrowotne;
 5. osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie o składkach oraz zaświadczenie o wysokości wypłaconych zasiłków chorobowych w roku 2016;
 6. zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;
 7. oświadczenia studenta oraz wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego; (Zał. nr 11 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego);
 8. skrócony odpis aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa/dziecka;
 9. aktualne zaświadczenia ze szkoły lub uczelni w przypadku posiadania rodzeństwa/dziecka pobierającego naukę do 26 roku życia;
 10. zaświadczenie z Urzędu Pracy bezrobotnych członków rodziny, (jeżeli osoba bezrobotna pobiera zasiłek w zaświadczeniu powinna być podana miesięczna kwota netto pobieranego świadczenia);
 11. alimenty należy udokumentować aktualnymi orzeczeniami Sądu oraz przekazami lub przelewami pieniężnymi dokumentującymi wysokość alimentów;
 12. w przypadku, gdy dochód netto na członka rodziny jest mniejszy niż 150,00 zł/m-c należy dostarczyć potwierdzenie korzystania z pomocy społecznej, otrzymywania świadczeń rodzinnych itp.

Dokumenty wymienione powyżej, koniecznesą do wypełnienia oświadczenia o dochodach, natomiast ze względu na indywidualny charakter sytuacji materialnej niektórych studentów, pracownik dziekanatu może zażądać dodatkowych zaświadczeń potwierdzających dochód oraz warunki bytowe studenta.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

 1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w roku akademickim 2017/2018;
 2. zaświadczenie z uczelni o średniej arytmetycznej z ostatnich dwóch semestrów-studenci II stopnia z innych uczelni, (wzór oświadczenia określa załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej UR);
 3. studenci UR średnia wyliczona na podstawie rankingu najlepszych studentów,
 4. zaświadczenia o osiągnięciach sportowych, naukowych.

Stypendium dla niepełnosprawnych

 1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w roku akademickim 2017/2018;
 2. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Zapomoga

 1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku w roku akademickim 2017/2018
 2. dokumenty dochodowe,
 3. oświadczenie o dochodach,
 4. stosowne zaświadczenia potwierdzające zdarzenie: zgon - kserokopia aktu zgonu;; choroba - aktualne zaświadczenie od lekarza w oryginale oraz kserokopia dokumentacji medycznej; powódź, pożar - zaświadczenie ze Straży Pożarnej, z Urzędu Gminy; kradzież, wypadek - zaświadczenia z Policji, w przypadku wypadku dodatkowo dokumentacja medyczna.

Wzory dokumentów

Wzory dokumentów znajdują się na stronie

W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności:

Krok 1 – zaloguj się do systemu USOSweb https://usosweb.ur.krakow.pl/ (dział dla studentów) a następnie wybierz z menu po lewej stronie pozycję wnioski.

Krok 2 – wypełnij deklarację programu, wybierz program (kierunek studiów), na którym chcesz otrzymywać pomoc materialną. Uwaga! O stypendium socjalne można wnioskować tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Na liście programów (kierunków studiów), na których masz status aktywnego studenta musisz zaznaczyć ten, na którym chcesz złożyć wniosek. Następnie zatwierdź i wydrukuj oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innych kierunkach studiów.

Krok 3 – wypełnij oświadczenie o dochodach zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją, zatwierdź i wydrukuj.

Krok 4 – wybierz rodzaj stypendium:

 • stypendium socjalne,
 • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
 • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
 • zapomoga,

wpisz niezbędne dane (w przypadku stypendium socjalnego zwiększonego zaznaczyć taką opcję), zatwierdź i wydrukuj.

Krok 5 – złóż wniosek oraz wymagane dokumenty w dziekanacie w terminie wskazanym w regulaminie.

Rozpatrywanie wniosków

Kompletne wnioski rozpatrywane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, która organizuje spotkania raz w miesiącu przez okres trwania roku akademickiego.
Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.
Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w pierwszej instancji, w formie pisemnej, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia decyzji. Rektor lub odwoławcza komisja stypendialna podejmuje decyzję w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia odwołania. Decyzja rektora jest ostateczna. Od decyzji organu wyższej instancji – rektora lub odwoławczej komisji stypendialnej – przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego.

Szczegółowe informacje dotyczące domów studenckich, Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im.Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz instrukcje obsługi systemu USOSweb znajdują się na stronie http://pomocmaterialna.ur.krakow.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies