KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

 

DoktoratHabilitacjaTytuł profesora

doktorat

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Procedura przeprowadzania przewodu doktorskiego opartego na zbiorze artykułów na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
Procedura powoływania i odwoływania promotora pomocniczego w przewodach doktorskich i określenie jego zadań

Wzór strony tytułowej pracy doktorskiej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie


KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 25.01.2012 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Marcin Rapacz

PROMOTOR POMOCNICZY: dr hab. Renata Bączek-Kwinta

TEMAT PRACY: "Aktywność antyoksydacyjna liści kapusty białej na tle zmian fizjologicznych i biochemicznych wywołanych skażeniem gleby cynkiem i kadmem"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 25.06.2014 r.

 • Dr hab. Agnieszkę Bartoszek-Pączkowską - Katedra Chemii, Technologii i Biotechnologii Żywności, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska,
 • Dr hab. Ewę Niewiadomską, prof. IFR PAN – Instytut Fizjologii Roślin PAN w Krakowie.

PRZYJECIE PRACY DOKTORSKIEJ i DOPUSZCZENIE DO PUBLICZNEJ OBRONY: 29 października 2014 r.

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ: 12.11.2014 r.

NADANIE STOPNIA DOKTORA NAUK ROLNICZYCH W DYSCYPLINIE AGRONOMIA: 10.12.2014 r.

DOKUMENTY: Streszczenie Recenzja A. Bartoszek Recenzja E. Niewiadomska Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora


INSTYTUT PRODUKCJI ROŚLINNEJ - ZAKŁAD ŁĄKARSTWA

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 25.04.2012 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Mirosław Kasperczyk

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Piotr Kacorzyk

TEMAT PRACY: "Wartość przedplonowa wybranych gatunków roślin dla pszenicy ozimej w uproszczonym płodozmianie"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 28.06.2017 r.

 • Prof. dr hab. Dorota Zofia Bobrecka-Jamro - Uniwersytet Rzeszowski; Wydział Biologiczno-Rolniczy; Katedra Produkcji Roślinnej,
 • Dr hab. inż. Irena Teresa Suwara - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii; Katedra Agronomii.

DOKUMENTY: Recenzja I. Suwara Recenzja D. Bobrecka-Jamro


KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 11.12.2013 r.

PROMOTOR: dr hab. Krzysztof Gondek, prof. UR

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Jerzy Wieczorek

TEMAT PRACY: "Aspekty nawozowe i środowiskowe stosowania materiałów kompostowanych z dodatkiem polimerów otrzymanych z polietylenu i skrobi kukurydzianej"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 28.06.2017 r.

 • Prof. dr hab. Jan Łabętowicz - SGGW w Warszawie,
 • Dr hab. Grażyna Żukowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

DOKUMENTY: Recenzja J. Łabętowicz Recenzja G. Żukowska


KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 23.04.2014 r.

PROMOTOR: dr hab. Janina Gospodarek

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Aleksandra Nadgórska-Socha

TEMAT PRACY: "Następczy wpływ skażenia gleby substancjami ropopochodnymi na rośliny żywicielskie, fitofagi i ich drapieżców"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 09.11.2016 r.

 • Prof. dr hab. Michał Hurej - Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Katedra Ochrony Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • dr hab. Cezary Tkaczuk, prof. UPH – Zakład Ochrony i Hodowli Roślin, Instytut Agronomii Wydział Przyrodniczy.

KATEDRA FIZJOLOGII ROŚLIN

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 25.06.2014 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Agnieszka Płażek

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Ewa Dubas

TEMAT PRACY: "Wykorzystanie androgenezy, gynogenezy oraz poliploidyzacji do przywracania płodności roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.)."

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 09.11.2016 r.

 • dr hab. Alina Trejgell - Katedra Fizjologii Roślin i Biotechnologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras – Pracownia Kultur Tkankowych Zakładu Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Poznaniu

DOKUMENTY: Streszczenie Recenzja A. Trejgell Recenzja T. Cegielska-Taras


KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 29.10.2014 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Barbara Filipek-Mazur

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Monika Tabak

TEMAT PRACY: "Wpływ nawozów mineralnych zawierających siarkę na plonowanie roślin i właściwości gleby"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 25.11.2015 r.

 • Prof. dr hab. Wiesław Szulc - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Rolnictwa i Biologii; Katedra Nauk o Środowisku,
 • Dr hab. Anna Podleśna – Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy.

DOKUMENTY: Streszczenie Recenzja W. Szulc Recenzja A. Podleśna Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania stopnia doktora


KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 29.04.2015 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Teresa Dąbkowska

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Agnieszka Synowiec

TEMAT PRACY: "Możliwości ograniczenia występowania inwazyjnych gatunków Solidago ssp. bez wykorzystania herbicydów"


KATEDRA FIZJOLOGII ROSLIN

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 24.06.2015 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Marcin Rapacz

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Magdalena Wójcik-Jagła

TEMAT PRACY: "Markery genetyczne mrozoodporności i tolerancji suszy u jęczmienia"

POWOŁANIE RECENZENTÓW:

DOKUMENTY: Streszczenie Recenzja M. Grzesiak Recenzja W. Orczyyk


KATEDRA CHEMII ROLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 21.06.2016 r.

PROMOTOR: dr hab. Jacek Antonkiewicz

TEMAT PRACY: "Przydatność mieszanin popiołów z biomasy i komunalnych osadów ściekowych do rekultywacji"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 31.01.2018 r.

 • Prof. dr hab. Janina Kaniuczak - Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy; Katedra Gleboznawstwa, Chemii Środowiska i Hydrologii,
 • Dr hab. Wojciech Stępień - SGGW w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej.

DOKUMENTY: Recenzja J. Kaniuczak Recenzja W. Stępień


KATEDRA OCHRONY ŚRODOWISKA ROLNICZEGO

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 28.09.2016 r.

PROMOTOR: dr hab. Janina Gospodarek

TEMAT PRACY: "Oddziaływanie smagliczki nadmorskiej (Lobularia maritima L.) jako rośliny towarzyszącej na entomofaunę bobu (Vicia faba L.)"

POWOŁANIE RECENZENTÓW: 14.03.2018 r.

 • Dr hab. Jolanta Kowalska, prof. IOR-PIB - Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu,
 • Dr hab. Dariusz Piesik, prof. UTP - Katedra Biologii i Ochrony Roślin, Pracownia Entomologii, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

DOKUMENTY: Recenzja D. Piesik Recenzja J. Kowalska


KATEDRA STATYSTYKI I EKONOMETRII

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 14.12.2016 r.

PROMOTOR: dr hab. Jacek Strojny

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Jakub Piecuch

TEMAT PRACY: "Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju środkowoeuropejskich regionów peryferyjnych Unii Europejskiej"


INSTYTUT EKONOMICZNO-SPOŁECZNY

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 25.01.2017 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Wiesław Musiał

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Tomasz Wojewodzic

TEMAT PRACY: "Efektywność produkcyjno-ekonomiczna inwestujących gospodarstw rolnych"


KATEDRA GLEBOZNAWSTWA I OCHRONY GLEB

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 25.01.2017 r.

PROMOTOR: dr hab. Tomasz Zalewski

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Agnieszka Józefowska

TEMAT PRACY: "Pedogeneza a przemiany minerałów w glebach wytworzonych ze skał zasobnych w węglan wapnia na obszarze polskich Karpat"


KATEDRA AGROTECHNIKI I EKOLOGII ROLNICZEJ

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 28.06.2017 r.

PROMOTOR: prof. dr hab. Kazimierz Klima

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Maciej Chowaniak

TEMAT PRACY: „Plonowanie zbóż i wyki jarej uprawianych w siewach czystych i mieszanych w systemie konwencjonalnymi ekologicznym”


OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 25.10.2017 r.

PROMOTOR: dr hab. Zbigniew Brodziński

PROMOTOR POMOCNICZY: dr inż. Małgorzata Bogusz

TEMAT PRACY: "Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju spółdzielczości w agrobiznesie"


OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 31.01.2018 r.

PROMOTOR: dr hab. Jacek Antonkiewicz

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Anna Wisła-Świder

TEMAT PRACY: „Możliwości przyrodniczego zagospodarowania fusów z kawy”


OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 31.01.2018 r.

PROMOTOR: dr hab. Jerzy Cieślik

PROMOTOR POMOCNICZY: dr Łukasz Paluch

TEMAT PRACY: „Ekonomiczne i społeczne determinanty zrównoważonego rozwoju powiatów w Polsce południowo-wschodniej”


Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin

OTWARCIE PRZEWODU DOKTORSKIEGO: 14.03.2018 r.

PROMOTOR: dr hab. Robert Witkowicz

PROMOTOR POMOCNICZY: nie powołano

TEMAT PRACY: „Biostymulatory jako czynnik ograniczający negatywny wpływ regulacji zachwaszczenia w uprawie gryki”


Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2017    Redaktor    Polityka cookies